Анализ и заключения

Дейност 3: Анализ и заключения

Дейността  ще бъде реализирана от Агенцията на Европейския съюз за основните права със съдействието на НСИ.

Проектът ще създаде набори от данни (социално-икономически профили на уязвимите групи, идентифицирани по време на Дейност 1 и проучени по време на Дейност 2). Тези данни ще бъдат визуализирани в набор от „карти на уязвимостта“ , анализи и публикации, обобщаващи резултатите от проучването и извлечените поуки. Резултатите от изследването на проекта ще бъдат представени на международна конференция с акцент върху тяхната възпроизводимост в други страни.


Очаквани резултати

  • Преглед на основните показатели на ниво област (NUTS3);
  • Четири тематични доклада – относно положението на четирите основни уязвими групи, както са определени в Дейност 1. Докладите ще бъдат фокусирани върху основните показатели за ЦУР за всяка група и върху препоръки как да се прилагат данни в политическия процес;
  • Доклад „Преглед на основните SDG индикатори“;
  • Тематично ръководство „Как да разберем и приложим данни за уязвимостта в политическия процес?“.