Информация и публичност

Дейност 4: Информация и публичност

Дейността ще бъде реализирана от НСИ със съдействието на Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Дейността обхваща организирането и провеждането на три конференции:

  • Въвеждаща конференция – представяне на целите на проекта и очакваните резултати. Ще бъде организирана встъпителна пресконференция за обявяване на основните цели и очаквани резултати от проекта и информиране на предварително определени целеви групи – журналисти, академична общност, представители на централната власт и други заинтересовани от резултатите потребители;
  • Междинна конференция – представяне на резултатите от първата фаза на проекта и планираните бъдещи дейности. Основната цел е информираност на определените заинтересовани групи относно дефинираните целеви групи за наблюдение като резултат от първия етап на проекта, както и промотиране на теренното изследване;
  • Заключителна конференция – представяне на документите, изготвени въз основа на проектните дейности, както и обмен на добри практики за прилагане на нови методи за събиране на данни.

В допълнение, предвижда се проектът да се популяризира чрез предоставянето на подаръци с неговото лого на домакинствата, избрани за участие.