Подготовка и провеждане на проучвания

Дейност 2: Подготовка и провеждане на проучвания

Дейността ще бъде реализирана основно от НСИ.

 • Избор на най-добрите подходи и методи, въз основа на които ще бъдат разработени критерии за определяне на уязвими групи от населението;
 • Определяне на допълнителни източници и методи за събиране на данни;
 • Проектиране на изследване на терен (въпросници, извадки, разработване на ИТ инструменти, логистика) – разработване на инструменти и методология за прилагане на нови подходи за събиране на данни за уязвими групи от населението;
 • Обучение на различни целеви групи – обучители, анкетьори, придружаващи лица с цел прилагане на инструментариума и методологията на изследването по подходящ начин и постигане на очакваните резултати и изисквания за качество;
 • Събиране на данни – организация и мониторинг на теренната работа с анкетьорите и координаторите (надзорниците);
 • Обработка на данни – обработка, валидиране, кодиране на данните от проучванията в съответствие с изискванията за качество и целите на проекта;
 • Комбиниране/съгласуване на данни от различни източници – прилагане на нови подходи в анализа на данни, базиращи се на свързването на данни от различни източници (преброяване на населението, данни от периодични изследвания на НСИ, данни от административни регистри и други);
 • Анализ на резултатите от проучването – производство на валидиран набор от данни, анализ на честотите и кръстосани таблици. Анализ на приложимостта на използваните подходи и методи за събиране на данни.

Дейността ще бъде реализирана чрез провеждане на извадково изследване в домакинствата. Планирана е достатъчна по обем извадка за осигуряване на представителност на изследването както по отношение на териториалното разпределение, така и по отношение на обхващането на уязвими групи от населението. Изследването ще бъде проведено в рамките на 4 – 5  месеца от анкетьорския състав на НСИ, притежаващ необходимата експертиза и опит. Данните ще бъдат обработени и предоставени на партньора по проекта. Ще бъдат изчислени индикатори на ниво NUTS3 въз основа на предварително дефинирания по Дейност 1 списък.


Очаквани резултати

 • Разработен инструмент за провеждане на изследване на домакинствата;
 • Изготвена представителна извадка съгласно критерии, подходящи за целта на изследването;
 • Обучени различни целеви групи;
 • Разработване на ИТ инструмент за въвеждане и обработка на данни;
 • Проведено проучване в домакинствата;
 • Приложени нови подходи в анализа на данните, базирани на свързване на данни от различни източници (преброяване на населението, данни от редовни изследвания на НСИ, данни от административни регистри и други);
 • Изготвен валидиран набор от данни, анализ на разпределенията и кръстосаните таблици;
 • Доклад за обобщени показатели на областно ниво.