Подход и методология

Дейност 1: Подход и методология

Дейността ще бъде реализирана от Агенцията на Европейския съюз за основните права и включва следните поддейности:

  • Проучване на съществуващите добри практики и методи за идентифициране на уязвими групи от населението чрез проучване на опита на други страни или международни организации при идентифициране и изучаване на уязвими групи от населението.

Провеждане на качествени проучвания сред заинтересовани страни за определяне на оптимално приложимия за нашите условия инструмент за събиране на данни. Ще бъде създадено тясно партньорство с Уницеф Норвегия. Ще бъдат организирани учебни посещения за изследване на нови методи, добри практики и опит, които ще допринесат за успешното изпълнение на дейностите по проекта.

  • Провеждане на кабинетни изследвания.

Извършване на сравнителен преглед на инструментите, прилагани в проучвания, насочени към трудно достъпни групи от населението, с анализ на техните специфични цели и политически контекст.

  • Анализ на резултатите от извършените изследвания. Определяне на критериите за идентифициране на уязвими групи от населението и дефиниране на инструмент за събиране на данни.

Изготвяне на списък от показатели, които биха били необходими, за да се запълнят съществуващите пропуски в наличните данни. Организация и провеждане на семинар за обсъждане на избраните критерии за идентифициране на уязвимите групи, както и на списъка от индикатори. Разработване на насоки за прилагане на избрания инструмент. Включване на изследователи и представители на академичното общество и ангажирането им с изпълнението на проекта и по-специално с методологическите въпроси, свързани с критериите за идентифициране на уязвимите групи от населението.


Очаквани резултати

  • Доклад – сравнителен преглед на инструментите, използвани в изследвания, насочени към труднодостъпни групи от населението, с анализ на техните специфични цели и контекст на политиката.
  • Рамка на показателите, насочена към политиките – списък от показатели, които биха били необходими за попълване на съществуващите пропуски в данните.
  • Насоки за прилагане на инструментите – списък от критерии за идентифициране на уязвимите групи от населението; Определяне на групите, които да бъдат обхванати от изследването в Дейност 2.
  • Обмен на добри практики с организация от страна донор.