Управление на проекта

Дейност 5: Управление на проекта

Основната цел на дейността е да гарантира, че изпълнението на дейностите по проекта е в съответствие със заложените в проектното предложение срокове и бюджет.

Ще бъде създаден екип за организация и управление на проекта, който ще включва ръководител на проекта, координатор и финансов ръководител. Екипът за организация и управление ще бъде подкрепен от вътрешни експерти с дългогодишен опит и участие в проекти, финансирани по програми и от Комисията.

Членовете на екипа за организация и управление на проекта ще извършват дейности, свързани с организацията, координацията, управлението на риска и отчитането на проектните дейности и постигнатите резултати по време на целия период на изпълнение на проекта.

Екипът ще има следните задачи:

  • Да следи за своевременното изпълнение (планиране и координиране на работния план);
  • Да следи за качеството на работата и резултатите (междинни прегледи и актуализации);
  • Да осигури непрекъсната тематична, административна и финансова подкрепа за партньорите чрез кореспонденция по електронна поща или чрез двустранни срещи или срещи онлайн;
  • Да осигури изпълнение на бюджета чрез разработване на ясни правила за докладване на изпълнението на дейностите и бюджета на партньора по проекта;
  • Да гарантира навременното докладване и отчитане на дейностите и бюджета в съответствие с договорения график.