За нас

Национален статистически институт

Националният статистически институт (НСИ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на държавна агенция със седалище гр. София. Създаден е през 1991 г. с приемането на Закона за статистиката, който урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система (НСС).

НСИ осъществява статистическата дейност на държавата, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма (НСП). Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация, анализирането, предоставянето и разпространението на статистическа информация.

Екип за управление на проекта

Магдалена Костова – лидер на проекта,
директор на дирекция
„Демографска и социална статистика“
тел: 02 9857 411
моб: +359882600018
имейл: [email protected]
  
Свилен Кателиев – координатор на проекта,
началник на отдел
„Статистика на образованието и културата“ 
тел: 02 9857 469
имейл: [email protected]
 
Мария Върбанова – финансист по проекта,
главен счетоводител
отдел „Финансово-счетоводни дейности“ 
тел: 02 9857 453
имейл: [email protected]

Агенция на Европейския съюз за основните права

Агенцията на Европейския съюз за основните права е орган на Европейския съюз (ЕС) със седалище във Виена, създаден по силата на Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 година. Тя е правоприемник на Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията (ЕЦНРК). Агенцията е независима при осъществяване на своята дейност и си сътрудничи с национални и международни институции и организации, както и с организации на гражданското общество.

Основната цел на Агенцията е да оказва съдействие на институциите и органите на Общността и държавите членки в сферата на основните права и да ги насърчава да спазват тези права при предприемането на мерки и политики в съответните области от тяхната компетентност.

Агенцията подпомага институциите на ЕС и държавите-членки при разбирането и справянето с предизвикателствата за защита на основните права на всички граждани на общността чрез събиране и анализ на данни.

За да предостави изчерпателен преглед на текущата ситуация, Агенцията използва комбинация от правни анализи и данни за ежедневието на хората. Кабинетните изследвания се допълват с теренни изследвания, като се използват анкети или интервюта или анализ на съществуващи данни. Резултатите от дейността на Агенцията се използва от различни заинтересовани страни, институциите и органите на Европейския съюз, Съвета на Европа, включително и ООН, ОССЕ и други международни организации.