Националният статистически институт съвместно с Институт Отворено общество организира дискусия със заинтересовани страни по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

На 6 август 2019 г. в сградата на Институт Отворено общество се проведе дискусия – тип кръгла маса, с участието на представители на различни институции (министерства, агенции, местни власти) с отговорности и мандат в областта на социалното включване на уязвими групи, като роми, хора с увреждания, деца и други.

Дискусията е част от консултациите със заинтересовани страни, предвидени по първия етап от проекта „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. Консултациите ще допринесат за разработването на общата методологическа рамка на бъдещото изследване в домакинствата, както и за последващите аналитични дейности.

Целта на срещата е да се определят специфичните нужди на националната и местната власт по отношение на данните и показателите, които биха могли да улеснят работата им, както и да подобрят ефективността на ресурсите, предназначени за включване на групи, изложени на риск от бедност, социално изключване и нарушаване на техните права.