Обучение на регионалните координатори по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В Учебния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч, се проведе обучение на регионалните координатори (обучение на обучители) по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. Регионалните координатори са отговорни за организиране на провеждането на предстоящото изследване сред домакинствата на регионално ниво. Изследването ще обхване широк набор от въпроси, свързани с уязвимите групи, а резултатите ще бъдат основа за разработване на специфични индикатори, анализи и тематични публикации.

Обучението беше разделено на два етапа – за представители на отделите „Статистически изследвания“ към териториалните статистически бюра от Северна България през периода 24 – 26 февруари 2020 г. и съответно за представителите на Южна България през периода 26 – 28 февруари 2020 година. Лектори бяха водещите методолози на НСИ в областта на социалните изследвания, разработили инструментариума на изследването, както и представители на Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA). Подробно беше разяснена методологията на изследването, специфичните дефиниции и категории, съдържащи се във въпросника. Обучението беше и практически насочено с представянето на електронното приложение за събиране данни, като се предвижда методът на анкетиране да е изцяло електронен.   

През следващите две седмици предстои да се проведат 28 регионални обучения на анкетьорите. Проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ се изпълнява в рамките на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и се финансира с помощта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година.