Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата.

Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

Целта на проекта е да бъдат разработени иновативни методи и подходи за събиране на данни и адаптиране на съответните индикатори, необходими за формулиране и осъществяване на политики, насочени към представители на уязвими групи от населението.

Изследването се провежда в изпълнение на Закона за статистиката. Организацията и финансирането му са в съответствие с нормите на Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 година.

Излъчена е извадка от 2 500 гнезда и 15 000 домакинства за страната.

Обект на наблюдение са всички лица, членове на обикновените домакинства, попаднали в извадката.

Всички домакинства и техните членове, живеещи на избраните адреси, ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори, служители на НСИ, които ще проведат персонални интервюта и ще попълнят:

  • Въпросник за домакинството;
  • Индивидуален въпросник за всеки член на домакинството на възраст 15 и повече години (към момента на интервюто);
  • Детски въпросник – за всяко дете в домакинството на възраст до 14 години, като въпросите са разделени в зависимост от възрастта на детето – до 5 години и от 5 до 14 години.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!