Националното представително изследване сред домакинствата по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ приключи успешно

Изследването се проведе в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

Въпреки усложнената обстановка в страната, предвид мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, в периода от 19 май до 17 септември 2020 г. бяха анкетирани 26 600 лица на възраст 15 и повече години и 3 600 деца.

Въз основа на данните от проведеното изследване ще бъдат разработени стратегически аналитични документи, които ще намерят своето приложение при вземане на управленски решения, планиране на адекватни социални политики, разработване на целеви индикатори за оперативните програми, както и проследяване на изпълнението на Целите за устойчиво развитие (SDG). Разработените документи ще могат да се използват и в останалите страни от региона, които са със сходно социално и икономическо развитие. Националният статистически институт благодари на всички домакинства и лица, които проявиха разбиране и съпричастност за участие в изследването.