Онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

На 17 и 18 май 2021 г. се проведе онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, организирана съвместно от Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA).

Конференцията мина под надслов „Първи резултати и следващи стъпки“. Участваха представители на Европейската комисия, международни организации, държавната и местните власти, научната общност и на неправителствените организации.

Конференцията беше открита от г-н Сергей Цветарски – председател на НСИ, и г-жа Ан-Шарлот Нийгард от FRA. Те отбелязаха отличното сътрудничество и взаимодействие между двете институции, партньори по проекта, и успешното изпълнение на дейностите, както и значението на резултатите от тези дейности за осигуряване на богат набор от релевантни на политиките данни и индикатори.

В първия ден на конференцията беше представен доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България“, първият от серия тематични доклади, които трябва да бъдат подготвени в рамките на проекта. В доклада се разглеждат осем тематични области: образование; заетост; бедност и социално изключване; здраве; жилищни условия; дискриминация, тормоз и насилие; и участие, изграждане на сътрудничество и доверие, които са приложени на три нива на анализ: национално, регионално и дезагрегирано по групи. Изследването на социалния и икономически контекст, в който могат да се проявят рисковете от бедност, социално изключване и нарушаване на основните права, позволява формулирането на адекватни политики на всички нива на управление. Във втория ден на конференцията бяха представени и обсъдени следващите тематични доклади, в които ще бъде направен по-задълбочен анализ на състоянието на децата, ромите, хората с увреждания и възрастните хора в страната.