Предстояща конференция по Проект BGLD-3.001 “Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

Националният статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) организират онлайн конференция на 4 – 5 май, на която ще бъдат представени четири тематични доклада – задълбочен анализ на състоянието на децата, на ромите, на хората с увреждания и на възрастните хора в страната. Работният език на конференцията е български със симултанен превод на английски. За участие са поканени представители на Европейската комисия, международни организации, държавната и местната власт, научната общност и неправителствените организации. Дневният ред на срещата е публикуван тук.

Представяните доклади са изготвени в изпълнение на дейностите по проект BGLD-3.001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, реализиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП).

Предварителни (работни) версии на тематичните доклади относно ключови показатели за социално включване и основни права в България:

Тематичен доклад за децата

Тематичен доклад за възрастните хора

Тематичен доклад за хората с увреждания

Тематичен доклад за положението на ромите