Онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, 4-5 май

На 4 и 5 май 2022 г. се проведе онлайн конференция по проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, организирана съвместно от Националния статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA).

На конференцията бяха представени четири тематични доклада – задълбочен анализ на състоянието на децата, ромите, хората с увреждания и възрастните хора в страната.

Конференцията беше открита от г-н Сергей Цветарски – председател на НСИ,
и г-н Янис Димитракопулос, завеждащ отдел „Равенство, роми и социални права“ от FRA, които отбелязаха значимостта на проекта и резултатите от него, доброто сътрудничество между двете институции, както и възможността придобитият вече опит при изпълнение на проекта да се сподели с други заинтересовани страни.  

Първият ден на конференцията беше посветен на темите „Възраст и уязвимост“ и „Увреждания и уязвимост“. Бяха представени и обсъдени три тематични доклада – за положението на децата, възрастните и хората с увреждания.

Вторият ден от конференцията бе посветен на представянето на тематичния доклад за положението на ромите в контекста на изискванията на европейската рамка за индикатори за проследяване на ромското включване. Обсъдени бяха и приложимостта на данните от изследването, проведено в рамките на проекта за оценка на териториалната уязвимост, както и бъдещото информационно осигуряване на Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година).

В конференцията участваха представители на Европейската комисия, международни организации, държавната и местната власт, научната общност и на неправителствените организации. Участниците се обединиха около тезата, че осигуряването на богат набор от данни и индикатори е ключов фактор за планирането и провеждането на релевантни политики, както и за техния мониторинг.

Представяните доклади са изготвени в изпълнение на дейностите по проект BGLD-3.001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, реализиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година (ФМ на ЕИП).

Предварителни (работни) версии на тематичните доклади относно ключови показатели за социално включване и основни права в България са налични на https://www.noveleea.bg/документи/доклади/. Разработените и представени на конференцията презентации са налични на https://www.noveleea.bg/wp-content/uploads/2022/05/Presentations04-05.2022.7z.