Доклади

Презентации от финалната конференция – част 1

Презентации от финалната конференция – част 2

Презентации от проведената на 4 и 5 май онлайн конференция

Програма на онлайн конференция, 4-5 май 2022 г., „Представяне на тематични доклади за положението на основни уязвими групи, изготвени в рамките на проект BGLD-3.001 “Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права““

Тематичен доклад за децата – предварителна версия

Тематичен доклад за възрастните хора – предварителна версия

Тематичен доклад за хората с увреждания – предварителна версия

Тематичен доклад за положението на ромите – предварителна версия

Доклад от проведена дискусия – тип „кръгла маса“ с участието на представители на публични институции

Доклад от проведена дискусия – тип „кръгла маса“ с участието на представители на неправителствени организации

Доклад „Преглед на правните и политическите рамки, отнасящи се до „уязвимостта“ от нарушаване на основните права и бедността и социалното изключване и рисковите групи в България“ – предварителна версия на английски език

Тематичен доклад „Преглед на данните и индикаторите за мониторинг на „уязвимостта“ на рисковите групи в България“ – предварителна версия на английски език

Ключови показатели за социално включване и основни права в България

Преглед на основните SDG индикатори за България (предварителна версия)

Прилагане на данни в политическия процес (предварителна версия)

Картографиране на уязвимостта в България на ниво община (предварителна версия)